Select Page

algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden Dafne van Benschop Coaching
Gevestigd te Van der Valk Boumanweg 222, 2352 JG, Leiderdorp

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Dafne van Benschop Coaching die deze Algemene Voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van Diensten.

Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor het verrichten van Diensten aan Opdrachtnemer heeft verstrekt.

Coachee: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleiding, advies-, training- of coaching traject, dat laatste als hij niet zelf de Opdrachtgever is.

Diensten: alle door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder advies, training, coaching en andere vormen van begeleiding, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden dan wel direct verband houden met de opdracht.

Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Artikel 2. Toepassingsgebied
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten waarbij Opdrachtnemer Diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken;
3. Alle Offertes zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard;
4. Niet alleen Opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de Opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen;
5. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de Opdrachtgever.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst
1. De door Opdrachtnemer gemaakte schriftelijke offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Opdrachtnemer schriftelijk is ondertekend;
2. Indien Opdrachtgever de offerte niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Opdrachtnemer gerechtigd de offerte te wijzigen;
3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven;
4. Offertes zijn gebaseerd op de bij Opdrachtnemer beschikbare informatie. De offerte is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Opdrachtnemer mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan;
5. Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben ook een Overeenkomst gesloten indien Opdrachtnemer een tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist;
6. Opdrachtnemer kan niet aan haar offertes gehouden worden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat;
7. De verplichtingen van Opdrachtnemer gaan nooit verder dan door Opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd;
8. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst
1. Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap. Opdrachtnemer voert de Diensten uit in overeenstemming met de Ethische Gedragscode van de NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches);
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de Opdrachtgever geschieden;
3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/ of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen;
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn;
5. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke termijn stellen waarbinnen Opdrachtnemer de Overeenkomst dient uit te voeren, overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst;
6. Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in Overeenkomst met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde;
7. Diensten door Opdrachtnemer verstrekt aan de Coachee/ Opdrachtgever dienen altijd als een aanvulling op een eventuele reguliere (nog te volgen) behandeling door de reguliere geneeskunst of door middel van andere behandelingen gezien te worden en niet ter vervanging. Opdrachtnemer zal nimmer een behandeling door de reguliere geneeskunst of andere behandelingen afraden of ontraden. Opdrachtnemer aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen waaronder kosten en schade als gevolg van het stoppen met een behandeling door de Coachee/ Opdrachtgever bij een reguliere behandelaar of bij andere behandelingen;
8. De Coachee/ Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die Opdrachtnemer en Coachee/ Opdrachtgever gezamenlijk doorbrengen als daarna. Opdrachtnemer geeft geen adviezen omtrent te nemen besluiten of veranderingen in iemand leven. Opdrachtnemer ondersteunt uitsluitend het eigen proces en de eigen keuzes van de Coachee/ Opdrachtgever, waarbij het wel voorkomt dat een scala aan mogelijkheden wordt besproken om het proces van inzichtvergroting en gewaarwording van de Coachee/ Opdrachtgever te ondersteunen. De Coachee/ Opdrachtgever blijft echter te allen tijde volledig verantwoordelijk voor diens eigen gedrag en de consequenties daarvan. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk of op enigerlei wijze aansprakelijk, voor te nemen of reeds genomen besluiten of veranderingen in het leven van de Coachee/ Opdrachtgever.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de Overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen. Meerwerk zal door Opdrachtnemer in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere Overeenkomst is getekend;
2. Opdrachtgever aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de Overeenkomst kan worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;
3. Indien wijziging of aanvulling van de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Deze extra werkzaamheden zullen door Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer. Voor het meerwerk wordt een additionele factuur verstuurd of zal verrekening plaatsvinden met de totaalfactuur van de Overeenkomst;
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6. Geheimhouding
1. Opdrachtnemer is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de Overeenkomst van Coachee/ Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Coachee/ Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld;
2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Opdrachtnemer en Coachee plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij Coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
3. Aan de Overeenkomst zal door Opdrachtnemer niet zonder toestemming van de Coachee/ Opdrachtgever extern gerefereerd worden.

Artikel 7. Intellectueel eigendom
1. Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de Overeenkomst – aan Opdrachtgever en/ of Coachee verstrekte of – in het kader van deze Overeenkomst – gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s;
2. Opdrachtgever en/ of Coachee mag/ mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer geen gebruik maken van deze producten, waarop Opdrachtnemer rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht;
3. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits het niet te herleiden is tot individuele Opdrachtgevers c.q. Coacheeen.

Artikel 8. Honorarium
1. Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst c.q. per geleverde Dienst en/ of kan worden berekend op basis van tarieven per door Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid;
2. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (btw) alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden;
3. Opdrachtnemer mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van Opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever in dat geval het voornemen tot een verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden;
4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met Opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

Artikel 9. Prijs en betaling
1. Betaling door Opdrachtgever dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening naar een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. De factuur wordt bij aanvang van de Overeenkomst verstuurd tenzij er sprake is van een eenmalige sessie, dan volgt de factuur achteraf;
2. Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de Opdrachtgever is Opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de Opdrachtgever schadeplichtig kan worden;
3. Opdrachtnemer is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten;
4. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;
5. Heeft Opdrachtgever bezwaar tegen een factuur van Opdrachtnemer dan geeft Opdrachtgever dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Opdrachtgever heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijke te motiveren. Indien Opdrachtgever niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt Opdrachtgever geacht de factuur te hebben aanvaard;
6. Indien door een oorzaak van overmacht zoals vermeld in artikel 10, de Overeenkomst niet door kan gaan, wordt Opdrachtgever zo snel mogelijk geïnformeerd. Indien de Opdrachtgever en Opdrachtnemer geen vervangende datum voor de Overeenkomst overeenkomen, wordt het reeds gefactureerde bedrag gecrediteerd en het reeds betaalde bedrag ten aanzien van niet verrichte diensten binnen 30 dagen teruggestort door Opdrachtnemer;
7. Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht;
8. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn;
9. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10. Overmacht
1. Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort. In dat geval is Opdrachtnemer verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/ of materiaal waarvan Opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat zij de uitvoering van de Overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/ of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd;
2. Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en/ of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, en/ of hulpmiddelen, ziekte (van Opdrachtnemer dan wel ingezet personeel), werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichting heeft voldaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever en/ of Coachee slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Daarvan is sprake indien Opdrachtnemer niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst;
2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk zou zijn voor de door Coachee/ Opdrachtgever gelede schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door Opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering of een andere aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het voor Coachee/ Opdrachtgever geldende eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot het maximumbedrag van de verzekering;
3. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Coachee/ Opdrachtgever beperkt tot vergoeding van de directe schade tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 5.000,-.
4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen te kort blijft schieten;
5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat Coachee/ Opdrachtgever te kort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie, welk Opdrachtnemer, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de Overeenkomst;
6. Buiten de in artikel 11 lid 1 genoemde aansprakelijkheid rust op Opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens Coachee/ Opdrachtgever en/ of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd;
7. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkende derden (zoals adviseurs, deskundigen, dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen;
8. Opdrachtnemer ofwel door haar in te schakelen coaches of derden, die belast worden met het begeleiden van Coachees, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van Coachee beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de Coachee dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien Coachee enig letsel zou oplopen, is Opdrachtnemer c.q. door haar in te schakelen coaches of derden, daarvoor op generlei aansprakelijk;
9. Indien Coachee/ Opdrachtgever een eventuele vordering jegens Opdrachtnemer niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

Artikel 12. Annuleringsvoorwaarden
1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi-)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Opdrachtnemer kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Opdrachtnemer de annulering schriftelijk aan Opdrachtgever mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen;
2. Annulering door de Opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven te geschieden;
3. Annulering door de Opdrachtgever van de Overeenkomst kan tot 4 weken voor aanvang van een advies-, training-, begeleidings- of coaching traject kosteloos geschieden;
4. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van een advies-, trainings-, begeleidings- of coaching traject is Opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen. Bij annulering van 1 week tot 72 uur voor aanvang 75% en bij annulering korter dan 72 uur voor aanvang 100% van het verschuldigde bedrag;
5. Coachee/ Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen Diensten van Opdrachtnemer;
6. Ingeval de Coachee/ Opdrachtgever na aanvang van een advies-, training-, begeleidings- of coaching traject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Opdrachtnemer, anders rechtvaardigen;
7. Een particulier dan wel individueel begeleidings- of coaching gesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is Opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de Coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.

Artikel 13. Beëindiging van de Overeenkomst
1. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning;
2. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen. De tot beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald;
3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard;
4. Tussentijdse beëindiging van een Overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag door Opdrachtgever tot het oorspronkelijke einde van de Overeenkomst zoals overeengekomen in de bevestigde Offerte door Opdrachtgever, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling overeenkomen zijn.

Artikel 14. Persoonsgegevens
1. Door het aangaan van een Overeenkomst met Opdrachtnemer wordt aan Opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de Overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 15. Vrijwaring
1. Coachee/ Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welk aan Coachee/ Opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 16. Geschillenbeslechting
1. Op iedere Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;
2. Alle geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever die mochten ontstaan voortvloeiend uit deze Overeenkomst, zullen worden beslecht door middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Opdrachtnemer gevestigd is. Dit in het geval dat er geen onderlinge oplossing wordt gevonden na het indienen van de klacht door Opdrachtgever bij Opdrachtnemer;
3. Opdrachtnemer voert de Diensten uit in overeenstemming met de Ethische Gedragscode van de NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches) en acht zich gebonden aan het Klachtenreglement van de NOBCO. De toepasselijke gedragsregels en reglementen zijn te vinden op de website van de NOBCO: www.nobco.nl;
4. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door Opdrachtgever van verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 17. Slotbepaling
1. Opdrachtnemer is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst overhandigde versie van de Algemene Voorwaarden;
2. Indien een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling;
3. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer.

Share This